Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Địa chỉ: Đoan Hùng - Phú Thọ